Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Cele Inicjatywy

"Współtworzymy MRPO 2014-2020" jest niezależną, apolityczną i niekomercyjną inicjatywą prorozwojową mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedziby lub planujących nowe inwestycje na terenie województwa małopolskiego. Koordynatorem Inicjatywy jest Fundacja Kapitał Dla Innowacji.

Główne cele inicjatywy to:

Skupienie wokół Fundacji przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem rzetelnej wiedzy na temat przebiegu procesu planowania i opracowywania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

Prowadzenie niezależnego monitoringu przebiego procesu planowania i opracowywania MRPO na lata 2014-2020;

Wypracowanie mechanizmów, zapewniających środowisku przedsiębiorców efektywny udział w konsultacjach społecznych MRPO 2014-2020;

Gromadzenie informacji na temat faktycznych barier rozwojowych i rzeczywistych oczekiwań przedsiębiorców wobec MRPO 2014-202 i przekazywanie tych informacji właściwym organom administracji;

Formułowanie opinii i ocen dotyczących skuteczności i efektywności programów wsparia dla MSP oraz dla instytucji otoczenia biznesu dostępnych w latach 2007-2013 i przekazywanie tych informacji właściwym organom administracji;

Wskazywanie przykładów dobrych praktyk w zakresie programów dotacji dla MSP oraz IOB w latach 2007-2013, w celu wykorzystania pozytywnych doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań przy tworzeniu MRPO 2014-2020.

Przystąpienie do Inicjatywy "Współtworzymy MRPO 2014-2020" odbywa się poprzez złożenie deklaracji poparcia.

Deklaracja poparcia

Regulamin Inicjatywy "Współtworzymy MRPO 2014-2020"

 

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje