Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Podejmowane działania

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Fundacja utrzymuje regularne kontakty z Departamentem Rozwoju Regionalnego oraz Departamentem Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Kontakty te mają na celu monitorowanie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Małopolski do 2020 roku, szczególnie w odniesieniu do planowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy w naszym województwie.

 

Udział w konsultacjach społecznych

Przedstawiciele Fundacji uczestniczą w konsultacjach społecznych organizowanych przez administrację państwową i samorządową. Jedną z form takiego uczestnictwa, jest udział w regionalnych konferencjach np. organizowanej przez Urząd Marszałkowski 29 października 2010 r. konferencji WIEDZA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – INWESTYCJE, będącej elementem konsultacji społecznych dot. Strategii Rozwoju Małopolski do 2020 roku.


Monitoring trwajacych programów pomocowych dla MŚP

Fundacja systematycznie gromadzi informacje na temat sposobu wdrażania niektórych programów pomocowych dla MŚP. W szczególności monitorowany jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, a zwłaszcza proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz proces rozliczania projektów w ramach Działania 8.1, Działania 8.2 i Działania 3.1. Zgromadzone informacje wykorzystane zostaną w przyszłości do opracowania analiz i ocen, przydatnych podczas formułowania propozycji Fundacji, dotyczących kształtu przyszłych narzędzi wsparcia MSP w ramach MRPO 2014-2020.

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje